Warunki zakupu

Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Niniejsze warunki odnoszą się do sprzedaży produktów opublikowanych na stronie internetowej www.christi-lux.com. Korzystając z tych stron internetowych, Użytkownik www.christi-lux.com/ potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Handlowe. Uznaje się, że składając zamówienie, w pełni akceptują Ogólne Warunki Handlowe. Korzystając z tych stron internetowych, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Handlu i Użytkowania i że je akceptuje. Właścicielem wszelkich praw na stronie internetowej www.christi-lux.com jest firma handlowa FIAT LUX d.o.o.
Regulamin określa warunki i zasady obowiązujące Użytkowników i odnosi się do korzystania ze strony internetowej www.christi-lux.com. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy oświadczają, że akceptują Ogólne Warunki Działalności i Użytkowania oraz zobowiązują się do korzystania z Serwisu www.christi-lux.com zgodnie z nimi. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu oraz regularne sprawdzanie go w celu poznania wszystkich praw i obowiązków.
Prawo do korzystania ze strony internetowej jest prawem osobistym Użytkownika i nie może być w żaden sposób przeniesione na inne osoby fizyczne lub prawne, ani też żaden użytkownik nie jest upoważniony do rejestracji innych osób fizycznych lub prawnych.
Umowa kupna produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na produkt.

Klientem może być tylko osoba pełnoletnia i zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej. W imieniu i na rzecz małoletnich oraz osób całkowicie niezdolnych do prowadzenia działalności gospodarczej umowy mogą zawierać ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie, a osoby częściowo zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej mogą zawrzeć umowę tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania sprzeczne z tym postanowieniem.
Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za ochronę poufności haseł, w miejscach, gdzie istnieją one jako takie. Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych, kompletnych i ważnych danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Działanie wbrew temu, upoważnia Sprzedawcę do odmówienia takiemu użytkownikowi dostępu lub realizacji całości lub części usług oferowanych przez www.christi-lux.com.
Użytkownik jest świadomy faktu, że czasami występują przerwy w świadczeniu usług, lub zdarzenia, które są poza kontrolą firmy FIAT LUX d.o.o. za i przyjmuje do wiadomości, że firma FIAT LUX d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która może wystąpić podczas przesyłania informacji w Internecie. Użytkownik zgadza się i akceptuje, że dostęp do Serwisu może być czasami przerwany, czasowo niedostępny lub wyłączony.
Firma FIAT LUX d.o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili i bez uprzedzenia, jeśli uzna to za konieczne, do odwołania lub zmiany treści Ogólnych Warunków Handlowych, asortymentu produktów, cen produktów lub treści strony internetowej www.christi-lux.com. W związku z tym Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Ogólnych Warunków Handlowych przed każdym skorzystaniem z serwisu internetowego www.christi-lux.com. Działanie przeciwne zwalnia Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wymienione zmiany wejdą w życie po opublikowaniu na stronie www.christi-lux.com.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej www.christi-lux.com odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogły powstać podczas odwiedzania strony internetowej www.christi-lux.com w wyniku nielegalnych działań osób trzecich, wirusów komputerowych, przerwania linii komunikacyjnej, nieautoryzowanego dostępu, niewłaściwego zachowania, zaniedbania i tym podobnych oraz innych przypadków, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie z serwisu internetowego www.christi-lux.com. Warunki tego rozdziału odnoszą się do całej zawartości strony internetowej www.christi-lux.com.

Sprzedawca w pełni zrzeka się odpowiedzialności za dokładność i/lub kompletność wszystkich informacji i treści znajdujących się na stronie www.christi-lux.com. Nie odpowiadamy za niezamierzone błędy.
www.christi-lux.com places all materials, photos and text on the website in good faith to make it easier for the customer to choose when shopping. www.christi-lux.com does not guarantee that the product photos fully correspond to the appearance of the product itself. Nie odpowiadamy za ewentualne niezamierzone błędy w opisie produktu. Możliwe jest, że rzeczywisty produkt i zdjęcia produktu oraz produkt opisany na tych stronach mogą się różnić, jeśli producent zmieni niektóre cechy lub zawartość produktu. Wszystkie opisy są regularnie i dokładnie sprawdzane.
Do warunków prowadzenia działalności gospodarczej stosuje się ustawę o ochronie konsumentów (N.N.19/22).

Informacje o firmie handlowej

Numer konta IBAN: HR6723400091111210265
Siedziba główna: Kozari 1D, 10 000 Zagrzeb, Chorwacja
Adres e-mail: info@christi-lux.com
OIB: 52718567020
MB: 081476883
Share capital: 2500 euro
Członkowie zarządu: Pero Vladić
Wpisana do rejestru sądowego Sądu Handlowego w Zagrzebiu

Znaczenie terminów określonych w niniejszych ogólnych warunkach

(użytkownik, kupujący, sprzedający)

Zawieranie i rozwiązywanie umów sprzedaży

Przedmiotem i celem handlowym Umowy jest zakup wybranego produktu lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego„www.christi-lux.com” wraz z wniesieniem odpowiedniej opłaty – ceny tego produktu lub usługi. Umowa zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Umowa zawierana na odległość) za pośrednictwem: internetu order-web rynek.

Po udanej rejestracji (prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji) na adres e-mail Klienta zostanie wysłane powiadomienie o udanej rejestracji.

Produkty, które można kupić, są reklamowane na stronie „www.christi-lux.com”, a do każdego produktu dołączona jest informacja o jego specyfikacji i cenie.

Wybór żądanego produktu następuje poprzez zapisanie go w „koszyku” poprzez kliknięcie na link „Koszyk”.

Metody płatności

Stripe

Oświadczenie o bezpieczeństwie płatności

Stosowane są najnowocześniejsze standardy ochrony danych – protokół Secure Socket Layer (SSL) ze 128-bitowym szyfrowaniem danych i algorytmem MD5. Protokół ISO 8583 zapewnia, że wymiana danych pomiędzy systemem płatniczym a centrami autoryzacyjnymi domów kart odbywa się w prywatnej sieci, która jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem przez dwuwarstwowy „firewall”.

Wróć

Przed zawarciem Umowy użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem„www.christi-lux.com”, który jest wymieniony w.

Menu rozwijane Wsparcie (powiadomienia z ustawy o ochronie konsumentów oraz powiadomienie o prawie użytkownika do jednostronnego rozwiązania Umowy wraz z formularzem do jednostronnego rozwiązania Umowy z art. 79. ustawy o ochronie konsumentów).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów, Użytkownik może jednostronnie odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od wydania towaru Kupującemu bez podania przyczyny.

Użytkownik nie ma prawa do jednostronnego wypowiedzenia Umowy, jeżeli usługa została w pełni zrealizowana, a rozpoczęcie jej realizacji nastąpiło za jego wyraźną, uprzednią zgodą i z potwierdzeniem, że jest świadomy faktu, że utraci prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy, jeżeli usługa zostanie w pełni zrealizowana.

Jednostronne rozwiązanie umowy

Aby Użytkownik mógł skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Umowy, musi powiadomić FIAT LUX d.o.o. o swojej decyzji o jednostronnym rozwiązaniu Umowy przed upływem terminu.
Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres Kozari 1D, 10 000 Zagrzeb, Chorwacja lub pocztą elektroniczną na adres info@christi-lux.com.

W Oświadczeniu należy podać: numer faktury, datę faktury, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu lub adres e-mail.

W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Użytkownika, otrzyma on zwrot otrzymanych od niego pieniędzy, w tym kosztów dostawy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez FIAT LUX d.o.o. decyzji Użytkownika o jednostronnym rozwiązaniu Umowy.
Zwrot pieniędzy nastąpi w ten sam sposób, w jaki użytkownik dokonał płatności. W przypadku, gdy użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu wpłaconej kwoty, nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym zwrotem. Refundacja FIAT LUX d.o.o. może być wykonana jedynie w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z dostarczonej mu usługi/treści lub gdy dostarczona usługa nie odpowiada reklamowanemu opisowi usługi, albo z powodu problemów technicznych lub podobnych przyczyn.

Skarga

Jeśli podczas pierwszego użycia stwierdzisz, że otrzymana usługa/treść jest wadliwa lub nie jesteś z niej zadowolony, skontaktuj się z nami i wykonaj wskazane kroki.

Wyślij nam informację z numerem zamówienia, numerem konta lub nazwą użytkownika, opisem reklamacji e-mailem na adres info@christi-lux.com.

WSPÓLNOTA

INWESTUJ

MYŚL DUCHOWA

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7,7).